Motto: Ett värdigt liv för alla

 

Trots en kvinnlig premiärminister är Bangladesh ett samhälle där kvinnorna är marginaliserade, ju fattigare desto mindre makt har de över sina egna liv.


SUS, Sabalamby Unnayan Samity, är en organisation som sedan mitten på 80-talet arbetat för att stärka de allra mest marginaliserade, fattiga kvinnor, barn, ungdomar, handikappade, i distriktet Netrakona i Bangladesh. Föreningens motto är ”Ett värdigt liv för alla”. SUS betyder ”hjälp till självhjälp”.


Organisationen driver idag drygt 120 skolor, ett sjukhus med mobil klinik med uppsökande verksamhet, erbjuder fri rehabiliterande sjukgymnastik till barn som föds med cp-skador, ger mikrokrediter som möjliggör kvinnligt företagande, samarbetar med advokater för att ge fri rättshjälp till de fattiga, driver ett skyddat boende för kvinnor, har hantverksverkstäder som ger inkomster med mera.


Förutom dessa verksamheter på gräsrotsnivå arbetar SUS också med att driva opinion både lokalt och nationellt bland annat genom ett folkrörelsearbete. SUS etablerar och stöttar självständiga kommittéer som lokalt bland annat arbetar med mänskliga rättigheter och att stoppa våld mot kvinnor. På nationell nivå arrangerar SUS konferenser som sätter fokus på frågor som våld mot kvinnor, korruption, mänskliga rättigheter.


SUS agerar också blåslampa i offentligt tillsatta kommittéer i Netrakona, som arbetar mot tidiga äktenskap, skolfrågor, syravåldet med mera. Dessa kommittéer finns i hela Bangladesh, men fungerar ofta väldigt dåligt. Till exempel har SUS genom sitt arbete i kommittéen mot syravåld i Netrakona lyckats få ner antalet syraattacker. Nu går man vidare med samma arbete i granndistriktet Mymensingh.


Under 2014 fokuserar SUS på opinionsbildning mot tidiga äktenskap.  Det är inte ovanligt att flickor gifts bort vid tolv års ålder och därmed inte slutför sin skolgång. De tidiga graviditeterna som följer på detta är också ett stort hot både mot mammans hälsa och barnets.


SUS grundare, Begum Rokeya, blev själv bortgift vid 13 års ålder. När hon lyckades ta sig ur sitt äktenskap utbildade hon sig till lärare och bestämde sig för att hjälpa andra i samma situation, och tillsammans med några likasinnade bildade hon organisationen SUS. Från början bedrevs verksamheten från Rokeyas bostad. Nu har SUS flera kontor i distriktet Netrakona och har över tusen anställda.


Det är tiotusentals personer som genom åren på ett eller annat sätt fått stöd från SUS till ett bättre liv, med utbildning för barn, möjligheter för kvinnor till egen försörjning, rättshjälp, skydd på olika sätt. I början sågs grundaren Begum Rokeya som ett hot, eftersom hon själv var frånskild, och hon hotades med våld, men fortsatte ändå sitt arbete. Idag är SUS en stabiliserande faktor i distriktet Netrakona, och organisationen är högt respekterad i hela området.


Verksamheten är beroende av bidrag från omvärlden, och några av SUS stödgrupper finns i Sverige. Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh i Sverige har sedan 1993 varit delaktig i uppbyggnaden av SUS och bidrar även till att SUS medarbetare får möjlighet att resa utomlands för studieresor genom att finansiera resa, uppehälle och arrangera studiebesök. Flera av SUS medarbetare har varit i Sverige och bland annat studerat hur vi organiserar skydd för våldsutsatta kvinnor. Föreningen har tidigare genom Forum Syd bland annat delfinansierat byggandet av kvinnohuset, med plats för tio–tolv boende, sjukhuset och Barhatta-projektet, som var ett treårigt integrerat utvecklingsprojekt i ett översvämningsdrabbat område. Tillsammans med Radiohjälpen genomfördes ett skolprojekt.


När Forum Syd omorganiserade sin verksamhet på grund av besparingskrav valde stödgruppen ändå att fortsätta med biståndet till SUS, med helt ideella krafter. Nu finansiera föreningen utbildning och uppehälle för de boende på kvinnohuset och projektet Stop Violence Against Women med sammanlagt 50000 kronor per år.


Länkar till andra organisationer som arbetar med SUS:


¥Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh

¥Kväkarna

¥Kvinnegruppen i Internasjonal Dugnad, Norge

¥Turku Worldsshop, Finland

Läs mer på SUS egen webbsida: www.sabalamby.org


Artikel om Rokeya från en belgisk dagstidning (pdf)

 

Foto: Maj-Lis Koivisto

Foto: Maj-Lis Koivisto