Dags för årsmöte – 28 mars

   
Den 28 mars klockan 15 håller Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh årsmöte digitalt.   

   

Årsmötet håller på i ungefär en timme.  På grund av pandemin sker det digitalt i år. Anmäl ditt deltagande senast 26 mars. Vi behöver din e-postadress för att kunna skicka ut en länk till mötet och instruk-tioner för hur du deltar. Anmäl dig till: susisverige@gmail.com eller till Annika Gillegård, tel 076–501 16 71.

Kontakta Lars Gillegård i valberedningen om du är intresserad av styrelsearbete eller om du har förslag på ledamöter eller suppleanter till styrelsen: 0733–72 63 56.

Motioner till årsmötet sändes snarast till styrelsen: susisverige@gmail.com

Dagordning 

1. Mötet öppnas

2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokollsjusterare

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse

7. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse

8. Frågan om ansvarsfrihet

9. Eventuella motioner och styrelseförslag

10. Samtal om den kommande verksamheten

11. Fastställande av budget för 2021 och medlemsavgift för 2022

12. Val av ordförande och styrelsemedlemmar

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

14. Val av valberedning

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas  

 

Årsmöteshandlingarna:

Bokslut 2020.

Verksamhetsberättelse 2020

.

 

Anmäl dig senast 26 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommentera