Goda resultat i halvårsrapport

 

Många goda resultat lyfts fram i den första halvårsrapporten för det projekt som vi stöder tillsammans med våra vänföreningar.

Som vi tidigare har berättat stöder vi SUS i ett större utvecklingsprojekt som pågår 2018–2020, i samarbete med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh. Projektet heter Integrated Development Project in Kendua and Mymensingh.

Administrationen sköts av Kväkarna, som ansöker om Sida-medel genom Svenska Missionsrådet, men alla inblandade föreningar är med och bidrar med egeninsats, engagemang och kommentarer på ansökningar och rapporter.

Arbetar på flera fronter

Den första rapporten från Bangladesh visade på att arbetet under det första halvåret hade kommit igång bra i relation till samtliga mål. Målen är att öka människors inkomst med hjälp av mikrolån, förbättra hälsa och sanitet, minska mödradödligheten, motverka våld mot kvinnor, främja god utbildning och ge stöd till barn med funktionshinder.

Det kan tyckas spretigt men SUS strategi är att arbeta på många områden samtidigt. SUS tror, och ser, att förändring sker när människor stärks inom flera områden och hela familjer får stöd. Först då kan de på allvar påverka sin egen livssituation.

Förändring som har skett

Detta är ett axplock av resultaten som har uppnåtts:

• Det finns nu 83 mikro-
finansgrupper och 145 familjer har dubblerat sin inkomst.

• Så kallade traditionella barnmorskor har utbildats och hjälpt till att förlösa 72 kvinnor.

• 20 vårdnadshavare till barn med CP har fått utbildning om barnens funktionsnedsättning. Dessutom har lärare utbildats och informationskampanjer har genomförts. Barn med CP berättar att de upplever en större acceptans inom familjen och i samhället.

• Nya Stop Violence Against Women-kommittéer har bildats och de redan existerande kommittéerna har fått fortsatt stöd. De har mottagit 43 anmälningar om våld mot kvinnor. 10 barnäktenskap har kunnat stoppas, 17 fall har gått vidare till rättslig instans och några fall har lösts via medling.

• 32 ungdomsgrupper har startats. Ungdomarna har fått kunskap om egna och andras rättigheter och utbildning i olika inkomstbringande aktiviteter.

Lisa Arlbrandt

susisverige@gmail.com

Faruk vågade välja fritt

En av deltagarna i en ungdomsgrupp är Faruk. Hans mamma är änka utan inkomst och genom projektet har Faruk fått utbildning i sömnad och börjat tjäna pengar som skräddare.

Han bidrar nu till familjens inkomst sam-tidigt som han får möjlighet att studera vidare och se en ljusare framtid.

Faruk utmanade normerna bland ungdomarna i området genom att välja sömnad. Han var den ende manlige deltagaren i sygruppen, då alla de andra unga männen valde jordbruks- eller fiskerelaterade aktiviteter. Både han själv och de andra i sygruppen uppskattade hans val och att han vågade välja fritt!

Lisa Arlbrandt

 

Latest Release The Open Group OG0-093 PDF Exams

It was just a glimpse, but her white figure was The Open Group OG0-093 PDF Exams already fixed http://www.passexamcert.com in her heart. They don t talk, they are silent. Net The Open Group Certification OG0-093 33 , Lu The Open Group OG0-093 PDF Exams Yue still knows TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 the OG0-093 PDF Exams news very quickly. She The Open Group OG0-093 PDF Exams suddenly found out that there was another kind of person in the The Open Group OG0-093 PDF Exams world.

As a TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 worker, it is fortunate to be married and married to a The Open Group OG0-093 PDF Exams girl who is also a worker. Between them, there are too many people and OG0-093 PDF Exams too many things, and both hearts have already been riddled with holes. The round and black big tweeter tweeter hanging OG0-093 PDF Exams high on the pole The Open Group OG0-093 PDF Exams The Open Group Certification OG0-093 in the village s field, three times a day, three times a night, this one was sung. Because my performance is too good, the The Open Group OG0-093 PDF Exams supervisor pressed me.

If you want to vent your own dance, we just sing the songs that others have compiled and prescribed for us. However, she will not say more, and then The Open Group OG0-093 PDF Exams there is a suspicion of falling down the stone. It seems that he is a generation older than Ming Chengming. Our life OG0-093 PDF Exams is rich and colorful, our life is full of or more full of laughter and joy it is the slogan of the wall that makes us more concerned about the arrival of the dear. At this time, it has developed to the point where the venting is not the same the oxen screamed during the day You fuck, The Open Group OG0-093 PDF Exams how can you be so thick when you vent It can be seen that our The Open Group OG0-093 PDF Exams face is only from the Yellow River. The dry system on Huangnigang has a lot of loopholes, so I just got it, can things break out Don t you have a family back and a national disaster Don t The Open Group Certification OG0-093 you leave the ancestors faces and go to the mountains And the shackles of the mother in law made TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 a slogan there was a bloody sea like relationship, and finally it did not fall to us.

Kommentera