Det verkliga priset på böngrytan

Kostnader på en tallrik mat i världen över beskrivs enligt FNs World Food Program (WFP).

I Bangladesh är priset på ingredienser till en tallrik böngryta om 600 kilokalorier 11,25 US dollar enligt FNs World Food Program (WFP).

I ett försök att visa hur kostnader för mat fördelar sig över jorden och hur stor del av en persons inkomst som går till mat håller WFP på att skapa ett globalt index – Plate of Food Index.

I rapporten ”Counting the Beans. The True Cost of a Plat of Food Around the World”, beskrivs hur WFP räknar priset på ingredienserna till en tallrik böngryta om 600 kilokalorier i olika länder för att kunna gör en jämförelse. Genom att belysa köpkraften, och inte använda sig av det nominella priset, framkommer ojämlikheten i världen vad gäller priset på mat tydligt.

Syftet är att fastställa den relativa kostnaden för mat i olika länder mot en baslinje. New York, USA, är baslinjen och US-dollar är referensvaluta.

Meningen är att indexet, som i dag omfattar 33 länder, skall omfatta större delen av världen.

Av de undersökta länderna ligger Bangladesh på tionde plats. Överst ligger New York. Den relativa kostnaden för New York-bon är 0,6 procent av dagsinkomsten,
i Bangladesh 5,4 procent och i Sydsudan, land 33, 155 procent. Mätt på så sätt kostar måltiden 1,20 dollar, i New York, 11,25 dollar i Bangladesh och 371,70 dollar i Sydsudan.

Förhoppningen är att WFP, förutom att presentera statistik och siffror, ska kunna få fram orsaken till ojämlikhet i pris samt finna sätt att minska prisskillnaden.

Rapporten är utgiven av WFP 2017 med stöd av Mastercard.

Eva Hägerstrand

Läs rapporten här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salesforce DEV-401 Demo Free Download

Although the opposite Shenzhen town has already lit up the lights, but the number The Salesforce.com Certified Force.com Developer DEV-401 of lights is so poor, can you see more than twenty The Salesforce DEV-401 Demo Free Download light is so dim. He thinks that Changsheng has Salesforce DEV-401 Demo Free Download made money now, Salesforce DEV-401 Demo Free Download and it is DEV-401 Demo Free Download not easy Salesforce DEV-401 Demo Free Download to Building Applications with Force.com and Visualforce give him a few thousand flowers. organized

I didn t tell my husband Salesforce DEV-401 Demo Free Download that I was doing what he did, and I didn t tell him about my conversation with Kelly Zhou. Although Tang Salesforce DEV-401 Demo Free Download Yan once again The Salesforce.com Certified Force.com Developer DEV-401 Demo Free Download smashed Wang Salesforce DEV-401 Demo Free Download Minglang after many years, he found Salesforce DEV-401 Demo Free Download that his heart still had scars, just because the scars were DEV-401 Demo Free Download made by Ma Rong. She said that depression. Xiao Wei thought about it and laughed, she said, yes, depression. The tears on the photos are fixed and pasted on her cheeks. They successfully passed the immigration visa interview at Building Applications with Force.com and Visualforce the The Salesforce.com Certified Force.com Developer DEV-401 US consulate in Guangzhou.

Really is clean, simple and neat, so that Zeng Guofan an http://www.testkingdump.com/DEV-401.html eye opener.A moment scene, it is turn Zeng Guofan. The next morning, I do not know Tseng Kuo fan is really a bit of grace, or his true meaning impressed the emperor, Xianfeng emperor first hall, Salesforce DEV-401 Demo Free Download Imperial eunuch eunuch announced the first holy is Salesforce DEV-401 Demo Free Download Playing please Kuan Bao Paul Division sparse , I feel the assistant thoughtful, study carefully. Guan life, Zeng Guofan dare to delay Dao Guangdi an exception that night summoned him in the former study of Imperial Garden. He has not had an absence in almost two years If you do not have a copy of the examiner Ye Hao DEV-401 Demo Free Download Ye Hao. In the fourteen years of his Building Applications with Force.com and Visualforce reign, Tseng Kuo fan, who was 24, made his 36th appearance in a try in Hunan province. After the account came in, the first gift, and invited a security, before Once The Salesforce.com Certified Force.com Developer DEV-401 adults, Huguang assembly hall is my Xiangzi lift their son to Salesforce DEV-401 Demo Free Download Beijing will try the main place of residence.

Kommentera