Samarbete om SUS-stöd

September 2016. Samarbetsidén föddes vid ett nätverksmöte med fem organisationer i Sverige och Finland som stöder SUS. Foto: Maj-Lis Koivisto

 

Nytt samarbete för SUS

SUS har inlett ett samarbete med Kväkarhjälpen – Vännernas Samfund i Sverige och Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh. Genom att vi gemensamt ansöker om Sidastöd via Svenska missionsrådet mångdubblas värdet av våra insamlade medel.

 Som vi tidigare har berättat har vi inlett ett samarbete med Kväkarhjälpen – Vännernas Samfund i Sverige och Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh. 

Samtliga tre organisationer har under lång tid stött SUS i arbetet att utvecklas.

Som stödorganisationer har vi med varierande intervall mötts för att diskutera gemensamma intressefrågor och SUS fortsatta utveckling. I september 2016 väcktes förslaget att vi gemensamt skulle bidra till Kväkarhjälpens projektansökan till Svenska missionsrådet (SMR) om Sidabidrag för perioden 2018–2020. Ansökan skulle utformas så att samtliga organisationers hjärtefrågor kunde täckas, för vår del Shelter house och SVAW.

Genom ett sådant samarbete skulle ansökan kunna göras betydligt mer omfattande, även ekonomiskt, eftersom vi tillsammans skulle bidra till den höjda egeninsatsen. Sida kräver att organisationer som får stöd själva bidrar med fem procent av det sökta beloppet.

Under 2017 lämnade Kväkarhjälpen in sin ansökan till SMR. Den bifölls av SMR:s utvecklingsutskott i december efter en omfattande redigering.

Budgeten omfattar totalt cirka 4,1 miljoner kronor fördelat över 3 år. Därmed kan stödet till SUS ökas med drygt 900000 kronor jämfört med Kväkarhjälpens föregående ansökan 2015–2017.

SUS ledning försäkrar att vårt stöd täcker alla de önskade insatsområdena.

Vår förening och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bidrar till egeninsatsen med vardera 18000 kronor per år under perioden 2018–2020. Resterande del av egeninsatsen, cirka 33000 kronor per år, står Kväkarhjälpen för.

Med vår gemensamma egeninsats på cirka 70000 kronor kan vi alltså, med hjälp av Sida, bidra till SUS verksamhet med cirka 1,3 miljoner kronor per år.

De tre organisationerna utbyter information och rapporter från våra kontakter med SUS som rör den insats som vi är engagerade i.

Vi försöker också att träffas åtminstone en gång varje år för utbyte av erfarenheter av samarbetet. Vi håller varandra underrättade om planerade och genomförda besök till och från SUS. Vid behov söker vi råd och stöd av varandra i frågor rörande projektets genomförande och administration men även i andra frågor, till exempel insamlings- och informationsarbete.

Med vår medverkan i projektet upphör vår förenings eget årliga bidrag till SUS för Shelter house och Stop Violence Against Women (SVAW).

Vi har tidigare skickat cirka 50000 kronor om året till dessa verksamheter.

Vi kommer dock att följa hur verksamheten med Shelter house och SVAW fortskrider, med hjälp av det gemensamma projektstödet.

Förutom detta räknar vi också med att kunna bistå SUS med ekonomisk hjälp till andra viktiga och akuta insatser under åren.

Kjell Johansson
Kassör

 

 

SUS ledning försäkrar att vårt stöd täcker alla de önskade insatsområdena.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi försöker också att träffas åtminstone en gång varje år för utbyte av erfarenheter av samarbetet. Vi håller varandra underrättade om planerade och genomförda besök till och från SUS. Vid behov söker vi råd och stöd av varandra i frågor rörande projektets genomförande och administration men även i andra frågor, till exempel insamlings- och informationsa

 

Microsoft 70-347 Practise Questions : Enabling Office 365 Services

They bullied me again Dongbatian, when can he pass his domineering to his brother Even a little is enough. Enabling Office 365 Services Hao Tuyu took a lot of effort to shake Liu Haizhu. I don t know what to do. Just as Liu Haizhu was helplessly accepting the baptism of the 70-347 Practise Questions entire car, the bathroom door Microsoft 70-347 Practise Questions Microsoft 70-347 Practise Questions Huo opened, and a 40 year old girl with a blue headband weighing about 170cm and weighing about 150 pounds was rushed out from inside Because only the arrogant people will only pay attention to the feelings of the self and ignore Microsoft Office 365 70-347 Practise Questions the opinions of all those Microsoft Office 365 70-347 who are related or unrelated to him. Who are you Do you know who my older brother is The little sister of the bandit s Microsoft 70-347 Practise Questions old Zhou Zhou looked like when the bandits were used to it, Microsoft 70-347 Practise Questions and Zhangkou was jealous.

Your Microsoft 70-347 Practise Questions questioning, let Microsoft Office 365 70-347 us find Niu Gen cousin. After finishing this, the lines of the old sixth are completely finished, and then there are Microsoft 70-347 Practise Questions no Microsoft 70-347 Practise Questions more Enabling Office 365 Services lines. We also pulled up a hemp rope and walked in front of your salt truck to pull the side cover away from the home we were talking about at the time, which Microsoft 70-347 Practise Questions was still very simple that is, several shacks to the distance Other people s villages sell salt, 70-347 Practise Questions but we don t know http://www.examscert.com/70-347.html why we should do this, and there is still some resistance there.

Your man s official is big, and you can t take care of my chores What kind of grandmother do I need to find you to intervene There is such a thing, the girl is not suitable for the wife Microsoft 70-347 Practise Questions of our family It Microsoft Office 365 70-347 is not appropriate for you to decide, it should be decided by Changsheng and Xiaoxuan, as long as they love each other, others have no right to dismantle them. What about 70-347 Practise Questions you The blush began to stop at Ning Yu s cheeks, and deepening little by little. You know, Microsoft 70-347 Practise Questions he works in the Ministry of Economic Affairs of China. I told you that I was not suitable for your family, but you always It s wrapped around me Now http://www.testkingdump.com you understand it You should let me go now Where to go Changsheng heard the hurriedly grabbing Xiao s sleeves and forced her into his Enabling Office 365 Services house. It flashed past the eyes. Maybe you can use a woman s method She just shook her head in disgust when she thought of it. Sun Zizhen Zhong called his father upright, and she wanted to ask if she was swearing.

Kommentera