Sue och Görel besökte SUS

Sue Frykman och Görel Råsmark flankerar Showpoun Paul från SUS.                                     Foto: SUS

Fyra frågor till Sue och Görel

Kväkarhjälpens Sue Frykman och Görel Råsmark besökte SUS i Netrakona under sex dagar vid årsskiftet 2017/2018.

 

Vad var syftet med er resa?

– Att följa upp de verksamheter som Kväkarhjälpen stödjer med hjälp av Sidabidrag.

 

Vad gjorde ni i stora drag?

–Vi besökte de projekt i Mymensingh och Kendua som Kväkarhjälpen är engagerad i. En viktig del av besöket var att föra samtal med SUS ledningsgrupp. Det finns alltid sådant som behöver förtydligas i ansökningar och rapporteringar. Vi talade mycket om SUS framtid.

 

Såg ni något som var speciellt intressant som ni vill lyfta fram?

–Nya grepp i pedagogiken inom skolformen ECD, Early Childhood  Development. Barnen arbetade i grupper med uppgifter där de tränade både sin kreativitet och förmåga till samspel. I en by i Netrakona fick vi se en anläggning för att avlägsna arsenik ur dricksvatten. Arbete med miljö är en allt viktigare uppgift för SUS.

 

Har ni några andra reflektioner efter resan?

– SUS har nu bedrivit sitt arbete i över 30 år. Det är viktigt att identifiera dagens behov och att förnya delar av verksamheterna, liksom att se över behovet av kompetensutveckling för personalen.

– Det har blivit svårare att hitta givare som vill bidra till SUS utgifter för central administration. Där fyller vi i Kväkarhjälpen, tillsammans med övriga som står bakom Sidafinansieringen för 2018–2020, en viktig funktion. Det är självklart för oss att själva organisationen måste få kosta.

–Det är avgörande i insamlingsarbete att ha bra informationsmaterial och rapporter. Vi hoppas att, tillsammans med SUS nätverk, kunna bistå med förbättringar inom kommunikation och marknadsföring.

Lisa Arlbrandt

 

 

 

 

 

”Det har blivit svårare att hitta givare som vill bidra till SUS utgifter för central administration.

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 70-532 Study Guides

So I went to work again, with a poisonous sun, braving heavy rain, and I saw every advertisement on the wall and on the pole. This letter also wants Microsoft 70-532 Study Guides to tell one point, Developing Microsoft Azure Solutions a good book 70-532 Study Guides for young people, the elderly like to read. Tianchi laughed It Microsoft 70-532 Study Guides s not so exaggerated, but it s really impossible to have a holiday. Ask her what is going on Don MCP, Microsoft Specialist 70-532 t open the door Lumu screamed in horror. After two days, the Microsoft 70-532 Study Guides well dressed Alian drove me http://www.passexamcert.com to accompany her to facelifting.

The previous 70-532 Study Guides year Wu Feisheng wanted to ask Microsoft 70-532 Study Guides the retired parents to help in the past, but Mom said that Dad got the ear and what disease, MCP, Microsoft Specialist 70-532 can not be cured, can not get on the plane, let alone long haul flights In the United States, Wu Feima had Developing Microsoft Azure Solutions to retire early to take care of her daughter 70-532 Study Guides s production. In this case, of course Microsoft 70-532 Study Guides he will not say. always in being deceived. The image of Wang Xijia we saw in history is extremely high.

Not to mention the captain and political commissar So, we will not quit.There is no danger. But the next step Two roads.First, job change.However, the group is moving to calculate a ball in the place ah Where do you want local units ah Special brigade to change jobs a little better, public security, security, these related units also like to, but you go to the county level is how to Microsoft 70-532 Study Guides resettle you Bureaucrats of a city level bureaucracy is 70-532 Study Guides no more than a county level level You go to the political commissar Developing Microsoft Azure Solutions Microsoft 70-532 Study Guides Nonsense thing Can mix a good level, really not necessarily willing to give you ah MCP, Microsoft Specialist 70-532 People also have their own people Are you willing to come Say if you really work as below, your heart can be balanced You boil for so many years ah What is your seniority in the army Not waste paper Second, the promotion of assistant division, plus a peas. Yo With here Fei blinked his eyes blinking from the depths of the woods out of the smiling hands still take the red leaves. If you do not believe it, he will go to ask those of you who have been on the sidelines for more than a year and who have retired from work for more than a year. At this crucial time, I would not be able to win one of my brothers.A second must let Chen Pai s performance do not pull down because I know his dream is into the Spike brigade, I just can not get into the top 20 to help Microsoft 70-532 Study Guides Chen Pai to help one. I do not know what scouting is to 70-532 Study Guides learn Microsoft 70-532 Study Guides what is scouting platoon leader, because I will not do anything I was afraid of the time left behind, really can be said that like a sponge in the knowledge.

Kommentera