Samarbete om SUS-stöd

September 2016. Samarbetsidén föddes vid ett nätverksmöte med fem organisationer i Sverige och Finland som stöder SUS. Foto: Maj-Lis Koivisto

 

Nytt samarbete för SUS

SUS har inlett ett samarbete med Kväkarhjälpen – Vännernas Samfund i Sverige och Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh. Genom att vi gemensamt ansöker om Sidastöd via Svenska missionsrådet mångdubblas värdet av våra insamlade medel.

 Som vi tidigare har berättat har vi inlett ett samarbete med Kväkarhjälpen – Vännernas Samfund i Sverige och Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh. 

Samtliga tre organisationer har under lång tid stött SUS i arbetet att utvecklas.

Som stödorganisationer har vi med varierande intervall mötts för att diskutera gemensamma intressefrågor och SUS fortsatta utveckling. I september 2016 väcktes förslaget att vi gemensamt skulle bidra till Kväkarhjälpens projektansökan till Svenska missionsrådet (SMR) om Sidabidrag för perioden 2018–2020. Ansökan skulle utformas så att samtliga organisationers hjärtefrågor kunde täckas, för vår del Shelter house och SVAW.

Genom ett sådant samarbete skulle ansökan kunna göras betydligt mer omfattande, även ekonomiskt, eftersom vi tillsammans skulle bidra till den höjda egeninsatsen. Sida kräver att organisationer som får stöd själva bidrar med fem procent av det sökta beloppet.

Under 2017 lämnade Kväkarhjälpen in sin ansökan till SMR. Den bifölls av SMR:s utvecklingsutskott i december efter en omfattande redigering.

Budgeten omfattar totalt cirka 4,1 miljoner kronor fördelat över 3 år. Därmed kan stödet till SUS ökas med drygt 900000 kronor jämfört med Kväkarhjälpens föregående ansökan 2015–2017.

SUS ledning försäkrar att vårt stöd täcker alla de önskade insatsområdena.

Vår förening och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh bidrar till egeninsatsen med vardera 18000 kronor per år under perioden 2018–2020. Resterande del av egeninsatsen, cirka 33000 kronor per år, står Kväkarhjälpen för.

Med vår gemensamma egeninsats på cirka 70000 kronor kan vi alltså, med hjälp av Sida, bidra till SUS verksamhet med cirka 1,3 miljoner kronor per år.

De tre organisationerna utbyter information och rapporter från våra kontakter med SUS som rör den insats som vi är engagerade i.

Vi försöker också att träffas åtminstone en gång varje år för utbyte av erfarenheter av samarbetet. Vi håller varandra underrättade om planerade och genomförda besök till och från SUS. Vid behov söker vi råd och stöd av varandra i frågor rörande projektets genomförande och administration men även i andra frågor, till exempel insamlings- och informationsarbete.

Med vår medverkan i projektet upphör vår förenings eget årliga bidrag till SUS för Shelter house och Stop Violence Against Women (SVAW).

Vi har tidigare skickat cirka 50000 kronor om året till dessa verksamheter.

Vi kommer dock att följa hur verksamheten med Shelter house och SVAW fortskrider, med hjälp av det gemensamma projektstödet.

Förutom detta räknar vi också med att kunna bistå SUS med ekonomisk hjälp till andra viktiga och akuta insatser under åren.

Kjell Johansson
Kassör

 

 

SUS ledning försäkrar att vårt stöd täcker alla de önskade insatsområdena.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi försöker också att träffas åtminstone en gång varje år för utbyte av erfarenheter av samarbetet. Vi håller varandra underrättade om planerade och genomförda besök till och från SUS. Vid behov söker vi råd och stöd av varandra i frågor rörande projektets genomförande och administration men även i andra frågor, till exempel insamlings- och informationsa

 

Kommentera